top of page
Artboard 1.png

(แก้ไข)จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและภูมิทัศน์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศ(แก้ไข)

สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้ที่ สำนักงานชั้น 2 อาคารสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึง 30 ธันวาคม 2566

และ วันที่ 2 มกราคม ถึง วันที่ 5 มกราคม 2567

ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 16.00 น.

Comments


bottom of page