top of page
Artboard 1.png

จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและภูมิทัศน์

สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สปต.) มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและภูมิทัศน์ ราคากลาง 34,996,699.67 บาท

กำหนดยื่นซองงานในวันที่ 12 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สำนักงานชั้น 2 อาคารสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดเปิดซองงานในวันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้ที่ สำนักงานชั้น 2 อาคารสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึง 27 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 16.00 น.

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 095-014-2921, 095-695-9428, 081-486-8996
Comments


bottom of page