top of page
Artboard 1.png

จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและภูมิทัศน์โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและภูมิทัศน์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

- กำหนดยื่นซองงานในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สำนักงานชั้น 2 อาคารสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กำหนดเปิดซองงานในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้ที่ สำนักงานชั้น 2 อาคารสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ถึง 4 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 16.00 น.

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 095-014-2921, 095-695-9428Comments


bottom of page