top of page
Artboard 1.png

งานสามัคคีสัมพันธ์ สมาคมชาวปักษ์ใต้


"งานสามัคคีสัมพันธ์ สมาคมชาวปักษ์ใต้"

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ชั้น2


วัตถุประสงค์

เพื่อขอบคุณคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้สนับสนุนงานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565

เพื่อแจ้งการปรับปรุงพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ

เพื่อแสดงความยินดี กับ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็น

พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล และตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


ขั้นตอนการปฏิบัติ ( คณะทำงาน )


เวลา 16.00 น. - คณะทำงาน / ผู้ร่วมงาน มาถึงบริเวณงาน

- ดนตรีบรรเลง


เวลา 18.00 น. - นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล มาถึงบริเวณงาน

- นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ รับมอบกระเช้า จากผู้มาแสดงความยินดี /ถ่ายรูป ซุ้มทางเข้างาน

- พิธีกรเรียนเชิญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ นั่งโต๊ะ รับประทานอาหาร (โต๊ะประธาน)


เวลา 19.00 น.

- พิธีกรเรียนเชิญ ประธานจัดงาน ผู้บริหาร บนเวที

- พิธีกรเรียนเชิญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ บนเวที

- พิธีกรเรียนเชิญ ว่าที่ร้อยตรี สิทธิพร บาลทิพย์ ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน

- พิธีกรเรียนเชิญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ กล่าวเปิดงาน

- นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ แจ้งนโยบาย/ การปรับปรุงและพัฒนาสมาคมฯ

- พิธีกรเรียนเชิญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ มอบโล่เกียรติคุณ

- พิธีกรเรียนเชิญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ มอบใบเกียรติบัตร

- พิธีกรเรียนเชิญ คุณสุรพล เลอวิศิษฎ์ อุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ กล่าวแสดงความยินดี

มอบของที่ระลึกให้แก่ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ

พิธีกรเรียนเชิญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ กล่าวขอบคุณคณะทำงาน /ผู้สนับสนุนงานบุญสารทเดือนสิบ

- ดนตรีบรรเลง

- ร่วมรับประทานอาหาร


เวลา 22.00 น. เสร็จงาน


การแต่งกาย


คณะกรรมการใส่เสื้อโปโลสีส้ม (ใส่สูททับ)

ผู้เข้ารับโล่เกียรติคุณ / ใบเกียรติบัตร แต่งกายชุดสุภาพ"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด"
Comments


bottom of page