top of page
Artboard 1.png

โครงสร้างคณะผู้บริหารสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์.png

พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์  หักพาล

นายกสมาคมฯ

Untitled_edited.jpg

นายสุรพล  เลอวิศิษฎ์

อุปนายกสมาคมฯ

Untitled_edited.jpg

ผศ.ดร.กานต์  บุญศิริ

อุปนายกสมาคมฯ/เลขาธิการ

Untitled_edited.jpg

นายสถาพร  ฤกษ์พิบูลย์

อุปนายกสมาคมฯ

Untitled_edited.jpg

ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์

อุปนายกสมาคมฯ

Untitled_edited.jpg

นายประพิศ จันทร์มา

อุปนายกสมาคมฯ

Untitled_edited.jpg

นายธนกร ไชยศรี

อุปนายกสมาคมฯ

Untitled_edited.jpg

ว่าที่ ร.ต.สิทธิพร บาลทิพย์

อุปนายกสมาคมฯ

Untitled1_edited.jpg

นายอภิชาติ โรจน์สราญรมย์

อุปนายกสมาคมฯ

Untitled1_edited.jpg

ดร.เชวงศักดิ์ ลักษณะวิลาศ

อุปนายกสมาคมฯ

Untitled1_edited.jpg

ดร.ประวิทย์ ใจห้าว

อุปนายกสมาคมฯ/ปฏิคม

Untitled_edited.jpg

นายสหสัก กัญจนปกรณ์

อุปนายกสมาคมฯ

Untitled1_edited.jpg

พ.ต.อ.สีหเดช สระกอบแก้ว

อุปนายกสมาคมฯ

Untitled_edited.jpg

ดร.เกรียงไกร ไกรนรา

อุปนายกสมาคมฯ

Avatar 82

นายอังคาร เพชรอาวุธ

อุปนายกสมาคมฯ

Avatar 82

นายอนุวัตร บัวอ่อน

กรรมการ

Avatar 82

นายอริยะ ปิยจันทร์

กรรมการ

Avatar 82

นายชลิต ดรุณโยธิน

กรรมการ

Avatar 82

นายนริส วิชัยกุล

กรรมการ

Avatar 82

นายประวี่ แสงแก้ว

กรรมการ

Avatar 82

ผศ.ศตวรรษ ด้วงแป้น

กรรมการ

Avatar 82

นายสุชาติ แป้นเมือง

กรรมการ

Avatar 82

พ.ต.อ.ดร.ไตรรงค์ ชัยชนะ

กรรมการ

Avatar 82

นายรังษี โลสิงห์

กรรมการ

Avatar 82

ร.ต.ท.อำนวย ชุมจินดา

กรรมการ

Avatar 82

นายสมชาย รัตนพันธ์

กรรมการ

Avatar 82

นายวิรัตน์ แป้นแก้ว

กรรมการ

Avatar 82

นายธนกฤต เลิศไกรธนาภา

กรรมการ

Avatar 82

ดร.ฐิติพงศ์ สมัครพงศ์

กรรมการ

Avatar 82

นายขวัญชัย บุญสุวรรณ

กรรมการ

Avatar 82

นายสาธิต ทองสม

กรรมการ

Avatar 82

นายพีรศิษย์ สุขสวัสดิ์

กรรมการ

Avatar 82

พ.ท.เฉลิม ศรีรอด

กรรมการ

Avatar 82

นางนิรอฮานี นิมะมิง

กรรมการ

Avatar 82

นายนิพลฐ์ สุขภิบาล

กรรมการ

Avatar 82

นายชัยวัฒน์ แก้วผลึก

กรรมการ

Avatar 82

ร.ต.อ.ธีรพร สอนสอาด

กรรมการ

Avatar 82

นายวิทยา ทองดำ

กรรมการ

Avatar 82

น.ส.คัมภีรพรรณ แต้ภักดี

กรรมการ

Avatar 82

นายโกเมน รุ่งเรืองสกุล

กรรมการ

Avatar 82

นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน

กรรมการ

Avatar 82

นายอนันตเดช ขวัญเมือง

กรรมการ

Avatar 82

นายคณิต ชุมช่วย

กรรมการ

Avatar 82

ว่าที่ ร.ต. สมโภชน์ สุวรรณรัตน์

กรรมการ

Avatar 82

นายชนะนันท์ สุวรรณโชติ

กรรมการ

Avatar 82

นายดำริห์ สาแล๊ะ

กรรมการ

Avatar 82

น.อ.วิโรจน์ แก้วจันทร์

กรรมการ

Avatar 82

นายทักษิณ แก้วเอียด

กรรมการ

Avatar 82

ดร.ประเสริฐวงค์ พิพันธ์

กรรมการ

Avatar 82

นายนพศักดิ์ นวลแก้ว

กรรมการ

Avatar 82

นายกิตติธัช จิตพิทักษ์

กรรมการ

Avatar 82

ว่าที่ ร.ท.นวกัณฑ์ อุบล
 

กรรมการ

Avatar 82

นายชุมพล ชูวิลาศ

กรรมการ

Avatar 82

นายภณเอก ฤทธิ์ณประภา

กรรมการ

Untitled_edited.jpg

ดร.อนันต์ ชูรักษ์
 

กรรมการ/รองเลขาธิการสมาคม

Avatar 102

นางระวีพร ทรงพันธุ์คชสาร

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม

Avatar 102

พ.ต.ท.หญิง จิราภรณ์ พร้อมมูล

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม

Avatar 102

น.ส.จริญญา บุญมรกต
 

กรรมการ/เหรัญญิกสมาคม

Avatar 102

นางพัชรินทร์ ธรรมรักษ์

กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคม

Avatar 82

นายเทิดศักดิ์ หนูสงค์

กรรมการ/นายทะเบียนสมาคม

bottom of page